Suzuki Ts Motorcycle Parts

NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki


NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki

NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki    NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki

Kokusan Denki Denso Part No. Made in Japan by Kokusan Denki Co.

1973 TS250K, 1974 TS250L, 1975 TS250M and 1976 TS250A.
NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki    NOS 31900-30020 TS250 1973 to 1977 Genuine Suzuki CDI Unit Made by Kokusan Denki